Krby TURBO s.r.o. - distributor pro ČR

Stavba krbu s deskami Skamotec 225

Stavba krbu 1

Stavba krbu s deskami Skamotec 225 Soudní znalec pomáhá Znalecký posudek a jeho náležitosti

Znalecký posudek a jeho náležitosti

Znalecký posudek podle zákona o znalcích může vypracovávat pouze znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu nebo Ministerstvem spravedlnosti. Pro jeho vypracování existuje několik zásad, které jsou závazné a musí se dodržovat. Patří mezi ně např.:

  1. Posudek musí být nestranný, nezávislý a nemá obsahovat návrhy řešení nebo nějaká rozhodnutí, má popisovat skutečný stav a odpovědět na otázky, pro které byl vypracován.
  2. Obsah posudku je také předepsán, kdy má obsahovat úvod s popisem a zadáním od objednatele, dále by měl znalec popsat stav , předmět posouzení a vyjmenovat potřebné a související poklady a další skutečnosti, které měl k dispozici pro vyhotovení posudku.
  3. Při posuzování např. topidel individuálně stavěných ( krby, kamna,…) by měl znalec postupovat následovně, kdy by měl nejprve posoudit návrh topidla (výkresy, tepelně technické výpočty a související normy), následně by měl prohlédnout a posoudit fázi realizace ( stavbu topidla, použité materiály, dodržení požární bezpečnosti, technologických postupů,…) a teprve na konec by měl zvážit, zda fáze užívání ja či byla v souladu s obecně platnou kamnářskou praxí.
  4. Každý posudek musí znalec opatřit svým znaleckým razítkem a znaleckou doložkou, ve které je uvedeno, kdy a kým byl jmenován znalcem a pro jakou oblast.
  5. Pokud je tento postup dodržen a posudek je zpracován pečlivě a zodpovědně, tak má vypovídací hodnotu i pro soudce při soudních sporech. Jinak je to jen další dokument, který zamotává a komplikuje jednání.
  6. Znalec je vystaven pokutám i trestní odpovědnosti porušení znalecké praxe, protože je vázán slibem znalce.

Poznámka: proto je bezpředmětné ( a jsou to vyhozené peníze) obracet se na různé stavovské organizace a nechat si zpracovat tzv.“odborné posouzení“ nebo „revizní zprávu“, protože toto nemá oporu v zákoně a soudy k těmto materiálům nepřihlížejí, pokud si stanovisko nevyžádají samy.