Krby TURBO s.r.o. - distributor pro ČR

Stavba krbu s deskami Skamotec 225

Krbová kamna 1

Stavba krbu s deskami Skamotec 225 Soudní znalec pomáhá Příklady ze soudní praxe

Příklady ze soudní praxe

Napojení do komína

Každý spotřebič musí být napojen na kouřovod podle současně  platných kominických norem ,např. ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Důležitým pravidlem je také to, že se musí počítat s různou roztažností materiálů a dostatečnou dilatací.

Na obrázcích je vidět nedodržení mezery při zaústění kouřovodu z roury  černého plechu do šamotového průduchu. Zde jsou již vidět praskliny a narušení celistvosti šamotového materiálu.

Ukázka těsného napojení bez dostatečné dilatace a osazené těsnící šňůry, která zde chybí. Proto je vidět otěr na kouřovodu, jak se roura při zahřívání posouvá a roztahuje.

Ukázka nevhodné stavby krbu -2

Stavba krbu byla provedena  v novostavbě rodinného domu, kdy na kouřovod byl ještě z úsporných důvodů osazen teplovzdušný nadstavec a navíc na přívodu externího vzduchu pro hoření i automatická regulace.

Kvůli  komplikovanému napojení krbové vložky na komín a nedokonalému spalování v krbové vložce se sešlo několik okolností a došlo k explozi a vysypání bočného skla u krbové vložky.

Ukázka nevhodné stavby krbu -1

V tomto případě byl postaven krb v dřevostavbě, kdy obestavba krbové vložky byla provedena z tvárnic ytongu a bez dostatečných nasávacích a výdechových otvorů pro cirkulaci ohřátého vzduchu.  Z obestavby vedl rozvod teplého vzduchu v konstrukci stropu.

Při dlouhodobějším topení v krbové vložce a zaizolovaném prostoru ytongem bez otvorů, docházelo k enormní kumulaci tepelné energie v prostoru pod dřevěným stropem a k následnému zahoření.

Poznámka: chyběl i provětraný odizolovaný mezistrop jak požaduje platná technická norma ČSN 73 4230.

Nedostatečná velikost krbových mřížek

U teplovzdušných krbů je třeba provádět tepelně technické výpočty, které řeší např. velikost a trasu externího přívodu vzduchu pro hoření, velikosti nasávacích a výdechových mřížek, apod. Pokud se tak neděje, tak dochází k přehřívání vnitřního prostoru topné komory, což může přinést deformaci např. krbové vložky, rozpojení kouřovodu a únik spalin do prostoru a podobně.

Samozřejmě, že výrobce krbové vložky případnou reklamaci neuzná, nevyužívá se správně tepelná kapacita krbu a celková účinnost je velice malá.

Ukázky několika špatných realizací staveb krbů: